Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Đăng lúc: 31-03-2022 02:28:59 PM - Đã xem: 1302

Ngày 29/03/2022 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã nghe Đòan Chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, và hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính, với nhiều kết quả vượt kế họach đề ra như:

Trong năm 2021 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ  82,1% ÷ 93,3% kế hoạch đặt ra và đạt từ 80,0% ÷ 90,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tiêu về lợi nhuận: Đạt 56,1 tỷ đồng tương ứng đạt 281% kế hoạch được giao và bằng 204,7% so với cùng kỳ 2020.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 20,4 triệu đồng/người/tháng bằng 109,1% so với năm 2020.

Doanh thu 2.323 tỷ đồng đạt 101,0% kế hoạch và bằng 109,0% so cùng kỳ 2020.

Thu nhập của người lao động tăng so kế hoạch và so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 44,7 tỷ đồng.     

Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về BCTC đã kiểm tóan năm 2021; Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2022; về kế họach đầu tư năm 2022; Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2022; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2021, Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2022, Tờ trình về việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35%  trên tổng tài sản; Tờ trình giao dịch nội bộ trên 10%  tổng tài sản; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại diện vốn công ty - TGĐ phát biểu

Đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu

Bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023

 

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php