Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đăng lúc: 05-04-2021 03:35:07 PM - Đã xem: 2182

Ngày 31/03/2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã nghe Đòan Chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, với nhiều kết quả vượt kế họach đề ra như:

Trong năm 2020 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ  100,6% ÷ 108,9% kế hoạch đặt ra và đạt từ 85,7% ÷ 114,9% cùng kỳ.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt trên  136% kế hoạch năm và bằng 73,9 % so cùng kỳ 2019.

- Thu nhập của người lao động tăng 11,3 % so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng.  

      Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về BCTC đã kiểm tóan năm 2020; Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2021; về kế họach đầu tư năm 2021; Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020; Kế họach chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2020, Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2021, Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị, Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát, Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35%  trên tổng tài sản…

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại diện vốn - Tổng giám đốc phát biểu 

Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php