Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đăng lúc: 23-03-2020 10:58:22 AM - Đã xem: 3017

Ngày 20/03/2020 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã nghe Đòan Chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, với nhiều kết quả vượt kế họach đề ra như:

- Năm 2019 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, sản xuất thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ  84,8% ÷ 101,0% kế hoạch năm; đạt từ 87,0% đến 102,1% so cùng kỳ 2018.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt trên  122% kế hoạch năm và bằng 85,0 % so cùng kỳ 2018.

- Thu nhập của người lao động tăng so kế hoạch và so với cùng kỳ.

      - Lợi nhuận trước thuế 36,8 tỷ đồng.  

      Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về BCTC đã kiểm tóan năm 2019; Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2020; về kế họach đầu tư năm 2020; Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019; Kế họach chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2019, Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2020, Tờ trình về việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35%  trên tổng tài sản.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội

Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

 

Đại biểu tham dự Đại hội

 

Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php