Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đăng lúc: 08-04-2019 03:33:04 PM - Đã xem: 3615

Ngày 05/04/2019 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã nghe Đòan Chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, với nhiều kết quả vượt kế họach đề ra như:

- Sản xuất phôi thép tương đối ổn định, sản lượng trên 185.069 tấn đạt 100,03% so kế hoạch năm và bằng 96,97% so với cùng kỳ 2017 do Công ty vận hành theo tình hình thị trường phôi thép không thuận lợi ở quý 4.

      - Sản xuất thép cán tương đối ổn định, sản lượng trên 178.131 tấn đạt 111,33% so với kế hoạch năm và tăng 13,08% so với cùng kỳ 2017.

      - Tiêu thụ thép cán đạt sản lượng khá mặc dù thị trường gặp nhiều khó khăn đạt 107,77% so với kế hoạch năm và tăng 13,96%  so với cùng kỳ 2017.

      - Tiêu thụ phôi thép đạt 65,5% so với kế hoạch năm và bằng 46,26% so với cùng kỳ 2017 do Công ty phải tập trung tối đa cho sản xuất thép cán.       

      - Lợi nhuận trước thuế 43,3 tỷ đồng.  

      Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về BCTC đã kiểm tóan năm 2018; Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2018; về kế họach đầu tư năm 2019; Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018; Kế họach chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2018, Tờ trình về việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh Đại hội:

Chủ tịch đòan điều khiển Đại hội

Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết họat động SXKD năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đòan chủ tịch trả lời chất vấn ý kiến của cổ đông

Đại hội bầu cử TV.HĐQT NK 2018-2023

Thành viên bầu bổ sungTV. HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php