Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đăng lúc: 10-04-2018 10:48:05 AM - Đã xem: 5078

Ngày 05/04/2018 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Phúc - ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tham dự.

Đại hội đã nghe Đòan chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017 các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ đạt từ 92,7% ÷ 106,0% kế hoạch năm; đạt từ 94,7% đến 112,8% so cùng kỳ.

Phôi thép: Sản xuất 190.836 tấn, đạt 106,0 % kế hoạch năm và tăng 12,8% so với cùng kỳ; tiêu thụ thép thỏi 28.376 tấn, đạt 283,8% kế hoạch năm và tăng 31,3 % so với cùng kỳ (do quý 2 và quý 4 tình hình tiêu thụ thép cán chậm Công ty tập trung tìm khách hàng để tiêu thụ thép thỏi nhằm phát huy năng lực xưởng luyện và duy trì sản xuất ổn định đời sống, tạo việc làm thu nhập cho người lao động).

Thép cán dài: Sản xuất 157.517 tấn, đạt 92,7% kế hoạch năm và tăng 2,4 % so với cùng kỳ; tiêu thụ thép cán đạt 151.307 tấn, bằng 94,6% kế hoạch năm và bằng 94,7% so với cùng kỳ. Sản xuất thép cán và tiêu thụ thép cán đạt thấp hơn kế hoạch đặt ra do thị trường trong nước gặp nhiều khó khăn.

Chỉ tiêu về lợi nhuận: LN trước thuế 90,7 tỷ đồng đạt 256% kế hoạch năm và khoảng 206 % so cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ do Công ty tập trung chú trọng trong công tác thu mua vật tư nguyên vật liệu; cân đối giữ hàng tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm thép cán hợp lý theo từng thời điểm, tập trung giảm thấp nhất chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đặc biệt là việc chớp thời cơ lúc thị trường hút hàng.

Đại hội đã thông qua các tờ trình: Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017,Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2017; về kế họach đầu tư năm 2018;  Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017; Kế họach chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2017, 2018; Tờ trình về việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ, Tờ trình chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

Một số hình ảnh Đại hội:

Khai mạc Đại hội

Tổng giám đốc báo cáo sản xuất kinh doanh

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thể lệ bầu cử

Báo cáo BKS

Bầu cử HĐQT và BKS

Biểu quyết tại Đại hội

HĐQT mới ra mắt Đại hội

BKS mới ra mắt Đại hội

Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php