Hưởng ứng lễ kỷ niệm 10 thành lập Đảng bộ Tổng công Thép Việt Nam

Đăng lúc: 26-09-2017 08:33:34 AM - Đã xem: 1783

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỖI BẬT HƯỞNG ỨNG LỄ KỶ NIỆM 10 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

 

“Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty (26/9/2007 – 26/9/2017)”

 

Thực hiện kế hoạch số 19 – KH/ĐUT ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty (26/9/2007 – 26/9/2017)

Đảng ủy Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel đã triển khai thực hiện sâu rộng đến người lao động nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và người lao động về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty 10 năm qua, nhằm nâng cao lòng tự hào, ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đây là một họat động đầy ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trong 10 năm hoạt động, Đảng bộ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty.

Để thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty, toàn Đảng bộ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel luôn xác định nhiệm vụ chung và quan trong nhất trong Đảng bộ là: Thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh tốt của Tổng công ty giao và tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức đảng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và cấp ủy. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Đảng ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp với các loại hình tổ chức đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng; tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số hình ảnh Đảng bộ triển khai tuyên truyền từ ngày 21/09/2017 của Đảng bộ Thép Thủ Đức-Vnsteel: Treo băng rôn, áp phích, bảng tin, website với những nội dung:

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (26/9/2007 – 26/9/2017).

+ Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty  (26/9/2007 – 26/9/2017).

+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trỉch từ nguồn báo cáo của Đảng bộ Thép Thủ Đức./.

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php