Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017

Đăng lúc: 13-04-2017 03:38:49 PM - Đã xem: 4778

Ngày 05/04/2017 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã nghe Đòan chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, với nhiều kết quả vượt kế họach đề ra như: Sản xuất cán thép đạt 153.883 tấn tăng trưởng hơn 19% so với năm 2015 và vượt hơn so với kế họach năm 2016 18%. Phôi thép đạt 169.220T tăng hơn 8% so với năm 2015 và vượt kế hoạch năm 2016 5%. Lợi nhuận trước thuế 43tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình: Tờ trình về kế họach sản xuất kinh doanh năm 2017; về kế họach đầu tư năm 2017; Kế họach tài chính năm 2017; Tờ trình việc chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016; Kế họach chia cổ chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2016, 2017; Tờ trình về việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán...

Một số hình ảnh Đại hội:

Đòan chủ tịch điều hành Đại hội

 

Cô đông tham dự Đại hội

Đòan chủ tich trả lời ý kiến cổ đông

Cổ đông chất vấn Đòan chủ tịch Đại hội

Biểu quyết thông qua Đại hội CĐ thường niên năm 2017

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php